Ons beleid

Uitgangspunten voor het beleid van de Rijnlandse Molenstichting:

 

 1. Het in goede staat houden van de poldermolens die ons zijn toevertrouwd, voor komende generaties.
  Als werktuig, zowel als cultuurhistorisch en landschappelijk monument.
 2. Rijnlandse molens kunnen malen, als het mogelijk is hebben ze de functie van hulpgemaal.
  Er worden alleen molens overgenomen die in goede staat verkeren en waarvan het toekomstig onderhoud is verzekerd.
 3. Sober en doelmatig onderhoud, vastgelegd in (voortschrijdende) meerjarenplannen die gestoeld zijn op gedegen onderzoek naar de onderhoudsstaat van elke molen.
 4. Conservering en behoud van de huidige onderdelen van een molen heeft de voorkeur,
  maar de molen als werktuig moet wel bedrijfszeker zijn.
 5. Onze molenaars, gekwalificeerd en gediplomeerd, zijn onze ‘eerstelijnsexperts’,
  zij verhelpen kleine mankementen en zijn belast met kleine dagelijkse onderhoud.
 6. We onderhouden een goede en open relatie met onze molenmaker die gekwalificeerd en gecertificeerd is, en die als onderdeel van de keten, de eveneens gecertificeerde onderaannemers aanstuurt. Externe eveneens gecertificeerde molenadviseurs zien toe op het totale instandhoudingsproces.
 7. Een degelijk financieel beleid. Subsidies en andere inkomsten zoveel mogelijk besteden aan het onderhoud van de molens. Organisatiekosten zo laag mogelijk houden. Geen betaalde werknemers in dienst. Competente vrijwilligers, die worden opgeleid en zo nodig worden bijgeschoold.
 8. Goede en open relaties met subsidiegevers, zoals het Rijk (RCE), de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in ons werkgebied, evenals met sponsors en donateurs. Investeren in de relatie met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij beschouwen ons als de beheerders van het erfgoed van de waterschappen.
 9. De molenbiotoop, en de regels die daarvoor gelden, moet worden gehandhaafd, want molens moeten de ruimte houden en wind kunnen vangen. Zo nodig dienen wij onze zienswijzen in en/of starten een procedure.
 10. Een rol spelen in de molenwereld, door goede contacten met zusterorganisaties, De Hollandse Molen en het Erfgoedhuis van Zuid-Holland. Maar we zijn geen vergadertijgers.

 

Download de gehele beleidsvisie