Over ons

Over de Rijnlandse Molenstichting

 

De Rijnlandse Molenstichting zorgt voor de instandhouding van 53 rijksmonumenten, waaronder 52 poldermolens. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM).
De stichting werd opgericht op 11 maart 1959.

 

De bestuursleden zijn:

 

Ere-voorzitters:

 • Anton Bicker Caarten (†)  Mede-oprichter, bestuurslid (1959-1962) en voorzitter (1962-1979)

 • Loek Dijkman                        Voorzitter van 1991-2012

 

De Rijnlandse Molenstichting is voornamelijk werkzaam in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Eén van onze molens staat in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

 

Al onze 52 poldermolens kunnen malen en 43 molens hebben de functie van hulpgemaal: als het extreem veel regent of een gemaal functioneert tijdelijk niet, helpen deze molens, op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland, mee om het waterpeil naar het gewenste niveau te brengen.

Onze molens zijn allemaal rijksmonumenten. De oudste molen is de Steektermolen van 1597, de jongste de Adermolen van 1941. Negentien van onze molens zijn gebouwd in de 17e eeuw.

 

Het vraagt veel onderhoud om de molens in goede staat te houden. Bijdragen voor het onderhoud ontvangen we van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten waar onze molens staan. Daarnaast doen we aan fondsenwerving en vragen we individuen om een bijdrage of om donateur te worden.  

 

De Rijnlandse Molenstichting heeft geen mensen in dienst. Zowel bestuur als molenaars zijn vrijwilligers, allemaal met veel verstand van zaken. Op die manier kunnen we 95% van de verkregen bijdragen aan het onderhoud van onze molens besteden.
 

Wat wil de Rijnlandse Molenstichting?

 

In de statuten van de stichting (2022) is in artikel 3 de volgende doelstelling vastgelegd:

 • Het beschermen, bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde monumenten, in het bijzonder van windmolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland, voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door technische en economische middelen uitvoerbaar is;

 • De bescherming en bevordering van het immateriële erfgoed van het ambacht van molenaar, waarbij het gaat om kennis, vaardigheden, tradities, gewoonten en dergelijke;

 • Het bevorderen en mogelijk maken van het opleiden van molenaars;

 • Al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Om deze doelstelling uit te kunnen voeren stelt het bestuur iedere vijf jaar een beleidsvisie op.
De meest recente beleidsversie is de versie uit 2016.

 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken: een Activiteitenverslag en de Jaarrekening. Beide meest recent verschenen documenten zijn te downloaden:

 

 

Er zijn vele vrijwilligers actief in onze stichting en we werken met enkele commissies.

 

Adviseurs

Het bestuur kent een aantal adviseurs die helpen bij zaken

 • Wim Bos                                   algemeen adviseur en voormalig voorzitter

 • Hans Démoed                        adviseur molenaarszaken en voormalig bestuurslidmolenaarszaken@rijnlandsemolenstichting.nl

 • Pieter Hellinga                       voorzitter van het Molenplatform in de provincie Zuid-Holland

 • Thom Hoogervorst              webmaster van de website en verantwoordelijk voor donateurbeheermail@rijnlandsemolenstichting.nl

 

Auditcommissie

Onze stichting kent sinds 2017 een Auditcommissie. Het doel van deze commissie is om het gevoerde instandhoudingsbeleid te toetsen en te beoordelen.
De commissie bestaat uit twee leden;

 • Gijs van Reeuwijk                directeur van Van Reeuwijk Bouwmeester te Arum

 • Gerrit Keunen                       tussen 1970 en 2005 als expert op het gebied van molens en waterbouwkundige werken werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans RCE).

 

Molenaarscommissie

De Rijnlande Molenstichting kent een vertegenwoordiging van de molenaars. De Molenaarscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over alle zaken die de molenaars aangaan. De commissie wordt gekozen door de molenaars. Tussen bestuur en Molenaarscommissie zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.

De huidige leden zijn:

 • Klaas Wassens

 

Waarvan aanspreekpunt voor onze molenaars als er zich een technisch mankement bij een molen voordoet, de molens zijn tussen hen verdeeld: 

 

Lesgevende molenaars

Onder verantwoordelijkheid van de Molenaarscommissie vallen ook de lesgevende molenaars en de examencommissie.
De Rijnlandse Molenstichting heeft een eigen opleidingsprogramma voor het bedienen van molens van onze stichting.

 

De lesgevende molenaars zijn:

 • Ruud Bax

 • Ron van Benten

 • Willem van Duyn

 • Hans de Graaf

 • Henk Kooij

 • Amber Janssen

 • Tom Melman

 

Examencommissie

De leden van de examencommissie zijn:

 • Hans de Graaf

 • Henk Kooi

 • Erik Kopp

 • Robert van Vuuren

 • Amber Janssen

 

Ook molenaar worden? klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info