Over ons

Over de Rijnlandse Molenstichting

 

De Rijnlandse Molenstichting zorgt voor de instandhouding van 49 poldermolens, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi) en een Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). 

De bestuursleden zijn:

Kees Wassenaar               Voorzitter, fondsenwerving en molenaarszaken

voorzitter@rijnlandsemolenstichting.nl

Bart Vermeulen                Secretaris, media, molenbiotoopzaken

secretaris@rijnlandsemolenstichting.nl

Martin Filius                       Penningmeester, verzekeringen en verhuur.penningmeester@rijnlandsemolenstichting.nlPeter de Goede                 Bestuurslid molenonderhoud

molenonderhoud@rijnlandsemolenstichting.nl

 

Ere-voorzitters:

Anton Bicker Caarten (†). Voorzitter van 1959-1979

Loek Dijkman.                       Voorzitter van 1991-2012

 

De Rijnlandse Molenstichting (RMs) is voornamelijk de werkzaam in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland. Al onze 49 poldermolens kunnen malen en 43 molens hebben de functie van hulpgemaal: als het extreem veel regent of een gemaal functioneert tijdelijk niet, helpen deze molens, op verzoek van het Hoogheemraadschap van Rijnland, mee om het waterpeil naar het gewenste niveau te brengen.

 

Onze molens zijn allemaal rijksmonumenten. De oudste molen is de Steektermolen van 1597, de jongste de Adermolen van 1941. 19 van onze molens zijn gebouwd in 1600.

Het vraagt veel onderhoud om de molens in goede staat te houden. Bijdragen voor het onderhoud ontvangen we van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten waar onze molens staan. Maar dat is niet genoeg. Daarom doen we aan fondsenwerving en vragen we individuen om een bijdrage of om donateur te worden, zie bij “Vrienden worden?”

 

De Rijnlandse Molenstichting heeft geen mensen in dienst. Zowel bestuur als molenaars zijn vrijwilligers, allemaal met veel verstand van zaken. Op die manier kunnen we 95% van de verkregen bijdragen aan het onderhoud van onze molens besteden. En dat doen we al sinds de oprichting van de RMs: 11 maart 1959.

 

Wat wil de Rijnlandse Molenstichting?

 

In de statuten van de stichting is in artikel 2 de volgende doelstelling vastgelegd:

“De stichting heeft ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van beschermde monumenten, in het bijzonder van windmolens in het gebied van het Hoogheemraadschap Rijnland, voor zover deze instandhouding door doeleinden van algemeen belang gerechtvaardigd en door technische en economische middelen uitvoerbaar is”

 

Daarnaast heeft het bestuur een beleidsvisie vastgesteld. Hieronder samengevat in tien uitgangspunten: 

 1. Het in goede staat houden van de poldermolens die ons zijn toevertrouwd, voor komende generaties. Als werktuig, zowel als cultuurhistorisch en landschappelijk monument.

 2. Rijnlandse molens kunnen malen, als het mogelijk is hebben ze de functie van hulpgemaal. Er worden alleen molens overgenomen die in goede staat verkeren en waarvan het toekomstig onderhoud is verzekerd.

 3. Sober en doelmatig onderhoud, vastgelegd in (voortschrijdende) meerjarenplannen die gestoeld zijn op gedegen onderzoek naar de onderhoudsstaat van elke molen.

 4. Conservering en behoud van de huidige onderdelen van een molen heeft de voorkeur, maar de molen als werktuig moet wel bedrijfszeker zijn.

 5. Onze molenaars, gekwalificeerd en gediplomeerd, zijn onze ‘eerstelijnsexperts’,
  zij verhelpen kleine mankementen en zijn belast met kleine dagelijkse onderhoud.

 6. We onderhouden een goede en open relatie met onze molenmaker die gekwalificeerd en gecertificeerd is, en die als onderdeel van de keten, de eveneens gecertificeerde onderaannemers aanstuurt. Externe eveneens gecertificeerde molenadviseurs zien toe op het totale instandhoudingsproces.

 7. Een degelijk financieel beleid. Subsidies en andere inkomsten zoveel mogelijk besteden aan het onderhoud van de molens. Organisatiekosten zo laag mogelijk houden. Geen betaalde werknemers in dienst. Competente vrijwilligers, die worden opgeleid en zo nodig worden bijgeschoold.

 8. Goede en open relaties met subsidiegevers, zoals het Rijk (RCE), de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in ons werkgebied, evenals met sponsors en donateurs. Investeren in de relatie met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Wij beschouwen ons als de beheerders van het erfgoed van de waterschappen.

 9. De molenbiotoop, en de regels die daarvoor gelden, moet worden gehandhaafd, want molens moeten de ruimte houden en wind kunnen vangen. Zo nodig dienen wij onze zienswijzen in en/of starten een procedure.

 10. Een rol spelen in de molenwereld, door goede contacten met zusterorganisaties, De Hollandse Molen en het Erfgoedhuis van Zuid-Holland. Maar we zijn geen vergadertijgers.

Download hier de volledige beleidsvisie

 

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken: een Aktiviteitenverslag en de Jaarrekening. Beide meest recent verschenen documenten zijn te downloaden:

Aktiviteitenverslag 2019

Jaarrekening 2022

 

 

Adviseurs:

Wim Bos,                             adviseur, was jarenlang voorzitter

Hans Démoed,                  adviseur molenaarszaken

Peter van Driel en Ton Engelbart, zijn adviseurs van het bestuur, zij zijn aanspreekpunt voor onze molenaars als er zich een technisch mankement bij een molen voordoet.

Pieter Hellinga, als fungerend voorzitter van het Molenplatform in de provincie Zuid-Holland.

Thom Hoogervorst, is webmaster van de website van de Rijnlandse Molenstichting.

 

Audit commissie

De RMs kent sinds 2017 een Auditcommissie. Het doel van deze commissie is om het gevoerde instandhoudingsbeleid te toetsen en te beoordelen. De commissie bestaat uit vier leden; twee leden van het bestuur en twee externe leden. Gijs van Reeuwijk, directeur van Van Reeuwijk Bouwmeester te Arum en Gerrit Keunen, tussen 1970 en 2005 als expert op het gebied van molens en waterbouwkundige werken werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans RCE, zijn de externe leden. Als interne leden fungeren Kees Wassenaar en Peter de Goede.

 

Molenaarscommissie (MC)

De Rijnlande Molenstichting kent een vertegenwoordiging van de molenaars. De Molenaarscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over alle zaken die de molenaars aangaan.

De commissie wordt gekozen door de molenaars. Tussen bestuur en MC zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in een reglement.

 

De samenstelling van de molenaarscommissie is:

Hans de Graaf,                  voorzitter

Leden:

Henk Kooi,

Erik Kopp,

Aad Toet.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info